fbpx Grants | Faculty of Chemistry

Grants

Last modified: 
2021, July 11 - 1:29pm

 

                    Projects implemented at the Faculty of Chemistry (update July 2021 r.)

LP

Project Number

Project Title

Principal Investigator

Type of Call

Granted funds

Implementation Period

 

1

 

POIR.01.01.01-00-2128/20

Opracowanie nowatorskiej technologii usuwania z powietrza koronawirusów, w tym SARS-CoV-2 z zastosowaniem warstw fotokatalitycznych zaimplementowanych w urządzeniu do oczyszczania powietrza

 

prof. dr hab. Adriana Zaleska-Medynska

 

NCBiR

PO IR 2014-2020

konsorcjum

3 556 162,32

09.2021-11.2023

 

2

 

Radiosensybilizujące pochodne zasad pirymidynowych lub purynowych: spektrometria mas i metody kwantowochemiczne w badaniach nad oddziaływaniami z niskoenergetycznymi elektronami w fazie gazowej, klastrach z wodą oraz roztworze.

prof. dr hab. Janusz Rak

CEUS-UNISONO

1 606 215 PLN

2021-

3

 

STYPENDIUM DLA WYBITNYCH MŁODYCH NAUKOWCÓW

dr inż. Beata Bajorowicz

MNiSW

194 040 PLN

2021-2024

4

 

STYPENDIUM DLA WYBITNYCH MŁODYCH NAUKOWCÓW

dr inż. Joanna Nadolna

MNiSW

194 040 PLN

2021-2024

 

5

 

„Modelowanie kluczowych właściwości strukturalnych nanocząstek warunkujących ich uwalnianie do środowiska oraz transport – FateNANO”

prof. dr hab. Tomasz Puzyn

Opus 20

1 148 920 PLN

10.2021-09.2025

 

6

 

„Nowa klasa związków przeciwbakteryjnych. Projektowanie, synteza oraz badanie mechanizmu działania”

prof. dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło

Preludium Bis 2

537 800 PLN

2021-

 

7

 

„Blokowanie oddziaływań HVEM/LIGHT przy wykorzystaniu peptydów - innowacyjne podejście do immunosupresji”

dr hab. Adam Sieradzan, prof. UG

Preludium Bis 2

536 600 PLN

2021-

 

8

2020/38/E/ST8/00409

„Technologia addytywnego wytwarzania elektroaktywnych przestrzennych struktur z kompozytów polilaktydu wzmacnianego diamentem”

dr Paweł Niedziałkowski

Sonata Bis 10

572 800 PLN

03.2021-03.2024

 

9

 

5-jodo-4-tio-2’-deoksyurydyna jako radiosensybilizator w radioterapii nowotworów piersi i prostaty. Badania modelu ksenograftów z wykorzystaniem błony kosmówkowo-omoczniowej kurzych zarodków (CAM) oraz myszy

prof. dr hab. Janusz Rak

Inkubator Innowacyjności 4.0

MNiSW

100 000 PLN

2021-

 

10

 

Innowacyjne materiały funkcjonalne do separacji CO2

prof. dr hab. Adriana Zaleska-Medynska

Inkubator Innowacyjności 4.0

MNiSW

100 000 PLN

2021-

 

11

DNK/SP/461664/2020

Modeling and Design of Molecular Materials 2020

prof. dr hab. Janusz Rak

Doskonała Nauka-Wsparcie konferencji

MNiSW

54 689 PLN

01.2021-12.2021

 

12

2020/37/B/ST5/01894

„Do jakiego stopnia odpowiedź transkryptomiczna w zdarzeniach inicjujących toksyczność płucną u myszy zależy od cech strukturalnych nanocząstek, które ją wywołują - TransNANO?”

prof. dr hab. Tomasz Puzyn 

Opus 19

749 520 PLN

10.2021-09.2025

 

13

2020/37/B/NZ4/00821

„Metabolizm bardzo długołańcuchowych kwasów tłuszczowych i patofizjologiczna rola elongazy kwasów tłuszczowych -1 (ELOVL1)”

dr hab. Łukasz Haliński

Opus 19

konsorcjum-partner

255 600 PLN

02.2021-01.2024

 

14

2020/37/B/ST7/03262

„Elektrochemiczny Au-Minecraft: nowe podejście do budowy systemów biosensoryki impedancyjnej”

dr Paweł Niedziałkowski

Opus 19

konsorcjum-partner

497 136 PLN

01.2021-01.2024

 

15

2020/37/N/NZ5/00726

„Zmiany w profilu kwasów tłuszczowych w różnych klasach lipidowych w raku piersi - ocena ich roli i wartości diagnostycznej”

mgr inż. Alicja Pakiet

Preludium 19

138 360 PLN

04.2021-03.2023

 

16

PPN/BFR/2020/1/00041

„Nauczanie maszynowe oraz gruboziarniste pole siłowe jako narzędzie do badania dynamiki białek”

dr Artur Giełdoń

NAWA

 

2021-

 

17

2020/04/X/ST4/01491

„Wyznaczenie struktury przestrzennej białka UL49.5 wirusa HSV-1 z wykorzystaniem techniki magnetycznego rezonansu jądrowego i metod modelowania molekularnego”

dr Natalia Karska

Miniatura 4

27 500 PLN

12.2020-12.2021

18

2020/04/X/ST4/01180

„Receptor TIGIT -nowy cel molekularny w immunoterapii nowotworów”

dr Katarzyna Kuncewicz

Miniatura 4

49 500 PLN

12.2020-12.2021

 

19

2020/04/X/ST5/01490

„Zwiększenie dostępności farmaceutycznej proregeneracyjnego peptydu RDKVYR poprzez umieszczenie w drukowanym 3D hydrożelowym opatrunku”

dr Justyna Sawicka

Miniatura 4

40 942 PLN

12.2020-12.2021

 

20

2020/04/X/ST5/00559

„Badanie kompatybilności nanomateriałów 2D (TiO2) z ligandami z grup peptydów i białek. Analiza wpływu sfunkcjonalizowanych nanomateriałów 2D na komórki prokariotyczne i eukariotyczne”

dr Przemysław Jurczak

Miniatura 4

49 500 PLN

11.2020-11.2021

 

21

 

Advanced High Aspect Ratio and Multicomponent materials: towards comprehensive intelLigent tEsting and Safe by design Strategies” (HARMLESS)

dr Agnieszka Gajewicz – Skrętna

Horyzont 2020

225 tys. EURO

01.2021 – 01.2025

22

 

STYPENDIUM DLA WYBITNYCH MŁODYCH NAUKOWCÓW

dr Paweł Mazierski

MNiSW

5 390 PLN

2020-2023

23

2019/34/H/NZ8/00590

Transport z prądami oceanicznymi farmaceutyków stosowanych w terapii człowieka i wpływ tych związków na morskie organizmy w europejskiej części Arktyki

dr hab. Magda Caban, prof. UG

GRIEG

Konsorcjum-partner

2 146 108 PLN

10.2020-09.2023

24

2019/35/B/NZ9/00253

Badania biochemicznych
i fizjologicznych markerów wpływu diklofenaku na bałtyckie sinice

dr hab. Magda Caban, prof. UG

OPUS 18

1 681 680 PLN

09.2020-09.2024

 

25

2019/35/B/NZ5/01555

Funkcjonalizowane hydrożele peptydowe jako narzędzie wspomagające regenerację mięśni szkieletowych i zwiększające właściwości terapeutyczne prekursorowych komórek miogenicznych

dr hab. Sylwia  Rodziewicz-Motowidło, prof. UG

OPUS 18

262 730 PLN

12.2020-11.2024

 

26

2019/35/N/ST5/00464

Nowe nanomateriały oparte na kompozytach tytanowych sprzężonych z cząsteczkami affibody o potencjalnym zastosowaniu
w konwersji fototermicznej

mgr inż. Maria Cristina Nevarez Martinez

PRELUDIUM 18

210 000 PLN

06.2020-06.2023

 

27

2019/35/O/ST4/01142

Nowe analogi ludzkiej kateplicydyny (LL-37) o zwiększonej odporności na degradacje enzymatyczną. Projektowanie, synteza chemiczna
i badania biologiczne

prof. dr hab. Adam Lesner

PRELUDIUM BIS 1

532 800 PLN

10.2020-09.2024

 

28

2019/35/O/NZ7/00227

Projektowanie i synteza stabilnych proteolitycznie i przenikających przez błony komórkowe aktywatorów ludzkiego proteasomu 20S oraz zbadanie ich wpływu na aktywność tego enzymu
 w modelach komórkowych chorób neurodegeneracyjnych

dr hab. Elżbieta Jankowska, prof. UG

PRELUDIUM BIS 1

492 000 PLN

10.2020-09.2024

29

2019/35/O/ST5/00507

Nowe materiały do foto-elektro-konwersji CO2 do użytecznych węglowodorów

prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medyńska

PRELUDIUM BIS 1

532 800 PLN

10.2020-09.2024

 

30

2019/35/D/NZ7/00174

Maskowanie ładunku aktywnych biologicznie peptydów jako nowa strategia poprawy ich biodostępności po podaniu doustnym. Optymalizacja
 i uniwersalizacja metody

dr Agata Gitlin-Domagalska

SONATA 15

1 128 600 PLN

06.2020-06.2023

 

31

2019/35/D/NZ6/02154

Terapeutyczne zastosowanie pochodnych temporyny
w chorobach infekcyjnych wywoływanych patogenami wewnątrzkomórkowymi

dr inż. Paulina Kosikowska-Adamus

SONATA 15

70 800 PLN

11.2020-11.2023

32

SONP/SP/462227/2020

Science Clubs w Uniwersytecie Gdańskim  - Znane i nieznane oblicza nauki

dr hab. Beata Grobelna, prof. UG

MNiSW

330 494 PLN

10.2020-06.2022

 

33

1/XVIII/19

Immunomodulatory peptydowe jako inhibitory punktów kontrolnych PD-1/PD-L1 następnej generacji

dr hab. Sylwia  Rodziewicz-Motowidło, prof. UG

Fundacja Polpharma

539 280 PLN

02.2020-02.2023

 

34

2019/33/B/ST4/00031

Synteza i właściwości biochemiczne pochodnych antybiotyków sulfonamidowych z analizą zmian ich profili bionieorganicznych wskutek kompleksowania
z trójwartościowymi jonami metali (Ru, Rh, Os, Ir)

prof. dr hab. Mariusz Makowski

OPUS 17

1 894 200 PLN

02.2020-02.2023

 

35

2019/33/B/NZ7/00112

Zapobieganie akumulacji cytotoksycznych oligomerów, które są przyczyną rozwoju chorób neurodegeneracyjnych i cukrzycy typu 2, poprzez aktywację związanego z proteasomem 20S systemu proteolitycznego

dr hab. Elżbieta Jankowska, prof. UG

OPUS 17

1 935 800 PLN

02.2020-02.2023

 

36

2019/33/N/ST4/01376

Zastosowanie nanorurek węglowych w technikach pasywnych jako innowacyjne podejście do monitorowania mikrozanieczyszczeń środowiska

mgr Klaudia Godlewska

PRELUDIUM 17

134 200 PLN

01.2020-01.2022

 

37

 

STYPENDIUM DLA WYBITNYCH MŁODYCH NAUKOWCÓW

dr hab. Magda Caban

MNiSW

194 040 PLN

2020-2023

 

38

 

STYPENDIUM DLA WYBITNYCH MŁODYCH NAUKOWCÓW

 

dr hab. Adriana Maria Mika

MNiSW

194 040 PLN

2020-2023

 

39

 

STYPENDIUM DLA WYBITNYCH MŁODYCH NAUKOWCÓW

 

dr Alicja Mikołajczyk

MNiSW

194 040 PLN

2020-2023

 

40

 

STYPENDIUM DLA WYBITNYCH MŁODYCH NAUKOWCÓW

 

dr Joanna Marta Drzeżdżon

MNiSW

194 040 PLN

2020-2023

 

41

2018/31/G/ST4/00246

Mechanistyczne spojrzenie na specyficzność oddziaływań glikozaminoglikanów z białkami regulatorowymi

dr hab. Sergey Samsonov

BEETHOVEN

CLASSIC 3

976 500 PLN

08.2020-08.2023

 

42

410747/11/NCBR/2019

Systemy nowej generacji dostarczania molekuł bioaktywnych w syntetyzowanych chemicznie
 i poddanych inżynierii genetycznej nanobiomateriałach (BIONANOVA)

prof. dr hab. Piotr Skowron

NCBiR

(TECHMATSTRATEG)

Konsorcjum-Lider

 

16 315 750 PLN

09.2019-08.2022

 

43

406384/7/NCBR/2019

Wielofunkcyjny materiał kompozytowy o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych i pro-regeneracyjnych do odbudowy tkanki kostnej (GlassPoPep)

dr hab. Sylwia Anna Rodziewicz-Motowidło, prof. UG

NCBiR (TECHMATSTRATEG)

Konsorcjum-Partner

1 745 735PLN

03.2019-02.2022

 

44

814426

Development and Implementation of a Sustainable Modelling Platform for NanoInformatics (NanoInformaTIX)

dr Alicja Mikołajczyk

HORYZONT 2020

943 239,99 PLN

01.2019-02.2023

 

45

2018/31/N/ST4/01677

Udział glikozaminoglikanów w dojrzewaniu prokatepsyn - podejście obliczeniowe

mgr Krzysztof Kamil Bojarski

PRELUDIUM 16

102 600 PLN

10.2019-10.2021

 

46

2018/31/N/ST5/00607

Tlenohalogenki bizmutu wspomagane asymetrycznymi lub multimerycznymi nanocząstkami zawierającymi siarczek srebra

mgr inż. Onur Cavdar

PRELUDIUM 16

209 514 PLN

09.2019-09.2022

 

47

2018/30/E/ST4/00037

Modelowanie molekularne tworzenia struktury białkowej przez glikozaminoglikany oraz ich wpływ na biologicznie istotne oddziaływania białko-ligand

dr hab. Sergey Samsonov

 

SONATA BIS 8

2 477 304 PLN

06.2019-06.2024

48

PPN/PPO/2018/1/00071

POLSKIE POWROTY

dr inż. Sławomir Lach

NAWA

1 255 000 PLN

02.2019–02.2022

 

49

2018/29/B/NZ4/02074

Rola białek klotho i NPP1 w regulacji funkcji komórki podocytarnej

prof. dr hab. Adam Lesner

OPUS 15

(KONSORCJUM – PARTNER)

450 800 PLN

01.2019-01.2022

 

50

2018/29/B/NZ6/02622

Proteaza CP wirusa O'nyong-nyong: profilowanie substratowe, projektowanie i synteza inhibitorów oraz sond molekularnych wraz z ich analizą biochemiczną

prof. dr hab. Adam Lesner

OPUS 15

(KONSORCJUM – PARTNER)

461 460 PLN

09.2019-09.2022

51

2018/29/N/ST5/00496

Perowskity metalohalogenkowe do fotokatalizy heterogenicznej

mgr Magdalena Miodyńska

PRELUDIUM 15

206 214 PLN

05.2019-05.2022

 

52

2018/29/N/ST4/00507

Modelowanie reakcji fosforylacji katalizowanej ludzką kinazą tymidynową 1. Konieczny element racjonalnego projektowania radiouczulających analogów tymidyny

dr Samanta Romanowska

PRELUDIUM 15

179 184 PLN

01.2019-01.2022

 

53

2018/29/N/ST5/02266

Fotoaktywne kompleksowe nanostruktury otrzymywane w procesie utleniania anodowego

mgr inż. Magda Kozak

PRELUDIUM 15

69 934 PLN

02.2019-08.2021

 

54

2016/23/G/ST5/04245

Ocena potencjału biokoncentracji organicznych związków jonowych i jonogennych metodami in vitro, in vivo oraz in silico

prof. dr hab. Piotr Stepnowski

BEETHOVEN CLASSIC 

1 371 980 PLN

09.2018–10.2021

55

 

STYPENDIUM DLA WYBITNYCH MŁODYCH NAUKOWCÓW

dr inż. Anna Malankowska

MNiSW

 

2018-2021

56

 

STYPENDIUM DLA WYBITNYCH MŁODYCH NAUKOWCÓW

dr hab. Adam Sieradzan

MNiSW

 

2018-2021

 

57

2017/27/N/ST5/00738

Nowe nanomateriały typu REOF@TiO2 o potencjalnym zastosowaniu w procesach fotokatalitycznych

mgr Patrycja Parnicka

PRELUDIUM 14

201 560 PLN

09.2018–09.2021

 

58

2017/27/N/ST8/00946

Przestrzennie zorientowane nanorurki TiO2 modyfikowane kopolimerami przewodzącymi do generowania wodoru

mgr inż. Marek Kobylański

PRELUDIUM 14

139 580 PLN

08.2018–08.2021

 

59

2017/27/N/ST4/01907

Mapowanie gruboziarnistych modeli kwasów nukleinowych z pola NARES-2P do reprezentacji pełnoatomowej

dr Łukasz Golon

PRELUDIUM 14

99 600 PLN

08.2018–08.2021

 

60

2017/27/B/ST4/00926

Modelowanie gruboziarniste procesów biochemicznych z udziałem białek przy uwzględnieniu ziarnistych struktur wody i lipidów

dr hab.  Adam Sieradzan

OPUS 14

570 200 PLN

07.2018–07.2021

 

61

2017/27/B/ST5/02061

Nowa klasa peptydów penetrujących jądro komórkowe. Projektowanie, synteza, mechanizm działania

dr hab. Magdalena Wysocka

OPUS 14

843 000 PLN

06.2018–12.2021

 

62

2017/26/M/ST4/00044

Zintegrowane podejście do modelowania struktury i dynamiki białek z wykorzystaniem gruboziarnistego pola siłowego UNRES i metod bioinformatycznych oraz niekompletnych danych doświadczalnych

dr hab. Cezary Czaplewski, prof. UG

HARMONIA 9

503 440 PLN

04.2018-04.2022

 

63

2017/26/D/ST5/00919

Inhibitory tworzenia kompleksu BTLA-HVEM jako potencjalne cele w immunoterapii nowotworów

dr Marta Marcelina Spodzieja

SONATA 13

1 233 000 PLN

03.2018–03.2022

 

64

WND-POWR.03.02.00-00-I059/16

Międzywydziałowe interdyscyplinarne studia doktoranckie Chemia z Fizyką realizowane w Uniwersytecie Gdańskim” (AKRONIM: CHEMFIZ)

dr hab. Zbigniew Kaczyński, prof. UG

POWER

1 996 140 PLN

03.2018–02.2023

 

65

2017/25/B/ST8/01119

Nowe materiały półprzewodnikowe do fotokatalitycznego generowania wodoru: mechanizm formowania w obecności cieczy jonowych

dr Ewelina Aleksandra Grabowska-Musiał

OPUS 13

1 506 300 PLN

02.2018–08.2021

 

66

2016/23/N/NZ9/02746

Badanie oddziaływania odlewni metali nieżelaznych na pobliski ekosystem leśny: wpływ emisji metali ciężkich na glebę i grzyby

mgr Martyna Danuta Saba

PRELUDIUM 12

146 822 PLN

10.2017–10.2021

 

67

POWR.03.02.00-IP.08-00-DOK/16

Rozwój Interdyscyplinarnego Programu Studiów Doktoranckich o wymiarze międzynarodowym (we współpracy z Politechniką Gdańską)

dr hab. Zbigniew Kaczyński, prof. UG

POWER

UG - 613 580 PLN

09.2017–12.2021

 

68

2016/23/D/ST5/02234

Koniugaty peptydowe jako nowe środki przeciwdrobnoustrojowe do zwalczania zakażeń wewnątrzkomórkowych oraz biofilmu

dr inż. Paulina Kosikowska - Adamus

SONATA 12

673 880 PLN

10.2017–10.2021

 

69

2016/23/D/NZ7/03973

Opracowanie metod szacowania przekrojowego (read-across) wspierających proces oceny ryzyka chemicznego

dr Agnieszka Gajewicz-Skrętna

SONATA 12

253 874 PLN

10.2017–10.2021

 

70

2016/23/D/ST8/02682

Foto-Bio Produkcja wodoru przez hybrydy [NiFe] hydrogenaza-MNPs/SiO2/MaSb pod wpływem promieniowania widzialnego

dr inż. Anna Malankowska

SONATA 12

718 300 PLN

07.2017-07.2021

 

71

2016/23/D/ST4/01576

Pomiar poziomu stresu oksydacyjnego poprzez fluorescencyjną detekcję adduktów pułapek spinowych z reaktywnymi formami azotu i tlenu

dr inż. Krzysztof Żamojć

SONATA 12

633 085 PLN

07.2017–07.2021

 

72

2016/21/D/NZ1/02777

Badania strukturalne receptorów sygnałowych HVEM/CD160 jako potencjalnych celów immunoterapii przeciw czerniakowi

dr Marta Elżbieta Orlikowska

SONATA  11

844 500 PLN

03.2017–03.2022

 

73

2016/21/B/NZ1/02823

Wpływ jonów metali na właściwości amyloidogenne ludzkiej cystatyny C

dr hab. Aneta Szymańska, prof. UG

OPUS  11

1 062 800 PLN

01.2017–07.2021